Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych przez naszą jednostkę w związku z realizacją zadań statutowych wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz.U.2018 poz.574 tj. z dnia 2018.03.19 oraz Uchwały XV/141/2008 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku na Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejskie Centrum Kultury, Uchwały XV/141/08 załącznik nr 6 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dn. 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku – jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku ul. Żelazna 5 NIP 891-158-96-68, REGON 340465543, tel. 54 283-44-12; mail: biblos@onet.eu.

Inspektor ochrony danych osobowych:

Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 24 maja 2018 roku powołano w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Ewy Obiała (adres email: biblos@onet.eu) do którego można się zwracać z problemami dotyczącymi przetwarzania państwa danych.


 1. Za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, Państwa dane przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursów, udziału w zajęciach, imprezach i warsztatach oraz korzystania z zasobów bibliotecznych i usługi dostępu do internetu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku.
 2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024):
  – stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

W przypadku, gdy z form działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wynika konieczność publikacji wyników i wizerunków uczestników biorących w nich udział, każda osoba powinna zapoznać się z treścią poniższej zgody:

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, wizerunku mojego dziecka – utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku przy ul. Żelaznej 5 na potrzeby …………………..
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu i innych imprez bibliotecznych mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w Internecie (w tym na stronach Miejskiej Biblioteki Publicznej o oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

PRZECZYTAJ, JAKIE MASZ PRAWA (RODO)

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż od dnia25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bibliotekę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Janusza Żernickiego w Ciechocinku ul. Żelazna 5, NIP 891-158-96-68, REGON 340465543, tel. 54 283-44-12;
  mail: biblos@onet.eu
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres – 87-720 Ciechocinek ul. Żelazna 5, tel. 54 283 44-12, mail: iod.eobiala@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku
  – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu (np. zbiorów specjalnych). Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową udostępnienia zgodnie z pkt. 4.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki. W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług biblioteki i braku zobowiązań dane zostaną usunięte po upływie 2 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia).
 7. Do danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą profilowane